Flexibilisering van de opleiding Mechatronica

samenwerkingsverbanden

In januari 2022 is binnen de Tech Campus van ROC Midden Nederland de projectgroep FLEXmbo, in samenwerking met NCOI, gestart met het flexibiliseren van de opleiding Technicus Mechatronica Systemen niveau 4. Het doel van deze ontwikkeling is het flexibiliseren van onderwijs naar plaats, tijd, vorm, online en fysiek, praktijk en theorie. Verschillende modules van de opleiding kunnen straks apart van elkaar gevolgd worden. Als geheel vertegenwoordigen ze ook het volwaardige MBO-diploma Mechatronica. De modules zijn gericht op basisvakvaardigheden, maar ook op verdiepende vakvaardigheden en soft skills, afhankelijk van de situatie van de deelnemer.

Aanleiding tot flexibiliseren

Aanleiding om het onderwijs te flexibiliseren was de vraag vanuit werkgevers en werknemers in de metaalsector. Uit onderzoek bleek dat er een grote behoefte is aan (bij)scholing van werknemers Technicus Mechatronica Systemen. In eerste instantie is er de behoefte aan onderwijs gericht op basisvaardigheden en snelle inzetbaarheid. Een directe en urgente vraag voor het aanleren van actuele kennis en vaardigheden. Op langere termijn is de vraag van werkgevers ook gericht op het behalen van een diploma, verdieping en soft skills.

Werkgevers, werkenden en werkzoekenden in de metaalsector geven aan dat zij het bestaande scholingsaanbod te intensief, duur en te ‘schools’ vinden. Om aan te sluiten op deze behoefte wordt de opleiding daarom geflexibiliseerd en gepersonaliseerd. Er kunnen keuzes gemaakt worden op inhoud door het toevoegen van onderdelen, een specialisatie of juist verbreding.

Samenwerkingsverbanden

Het MAKE Center zal worden ingezet voor het aanleren (en examineren) van praktijkvaardigheden in een up-to-date leeromgeving. Daarnaast ondersteunen ze bij het werven van studenten Technicus Mechatronica Systemen niveau 4. Het MAKE Center is een publiek private samenwerking van OBM en ROC Midden Nederland, met als doel het opleiden van vakmensen voor de maakindustrie in de regio. Naast deze sterke regionale partner heeft ROC Midden Nederland ook een landelijke ontwikkelingspartner gevonden in NCOI (onderdeel van Salta Group).

ROC Midden Nederland en NCOI hebben elkaar gevonden om een aantrekkelijk onderwijsprogramma te ontwikkelen. De onderwijsinstellingen beschikken over complementaire expertises die van belang zijn bij flexibel opleiden. ROC Midden Nederland heeft een groot netwerk van bedrijven in de metaalbranche en een goede samenwerking met OpleidingsBedrijf Metaal (OBM). NCOI heeft veel ervaring met het aanbieden van digitale modules en tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs. NCOI en ROC Midden Nederland hebben gezamenlijk een projectsubsidie aangevraagd en ontvangen om de opleiding Technicus Mechatronica Systemen voor de derde leerweg te flexibiliseren. De looptijd van dit project is twee jaar.

Mbo-certificaten

Het mbo biedt steeds meer ruimte voor maatwerk. ROC Midden Nederland reikt een diploma uit aan studenten die aan alle eisen van de mbo-opleiding voldoet. Maar sinds kort zijn er ook andere bewijsstukken, zoals het verstrekken van een mbo-certificaat. Een afgebakend en te certificeren onderdeel van de opleiding. Dit moet een voor het bedrijfsleven herkenbaar werkproces zijn. Om voor de opleiding Technicus Mechatronica Systemen de juiste keuzes te maken wat relevante werkprocessen zijn houdt de projectgroep een werksessie. Samen met het bedrijfsleven kijkt ROC Midden Nederland in de maand november welke werkprocessen relevant zijn voor het werkveld én de student.

Een leven lang ontwikkelen

De arbeidsmarkt verandert. Door technologische veranderingen, globalisering, vergrijzing en maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en de coronacrisis. Het type werk en de inhoud van werk ontwikkelt zich razendsnel. ROC Midden Nederland speelt in op deze snelle ontwikkelingen en is dé mbo-opleider in Midden-Nederland voor iedereen die zich met gerichte trajecten wil bij- of omscholen. Hiermee dragen we bij aan de vitaliteit en wendbaarheid van bedrijven, instellingen en de regio. 

Al maanden lang wordt door het ontwikkelteam van de werkgroep FLEXmbo hard gewerkt om de inhoud van de opleiding Technicus Mechatronica vorm te geven. Daarnaast werken NCOI en ROC Midden Nederland aan een gezamenlijke ICT-omgeving voor studenten en medewerkers, aan een andere vorm van examineren, aan het professionaliseren van docenten en het promoten van de opleiding.

Voor meer vragen over dit project kan contact worden opgenomen met Dick Koerselman, projectleider FLEXmbo via @email. Of met Linda Steffens via @email.

13 oktober 2022
Tech College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: